Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Mir-Pak poprzez wdrożenie wyników prac badawczo rozwojowych realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa III. Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości
Działanie 3.3 Innowacje w MŚP
Numer projektu: RPMA.03.03.00-14-8882/17

Całkowita wartość wydatków na realizację projektu (PLN): 1 925 011,50
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych (PLN): 1 565 000,00
Wartość dofinansowania (PLN): 829 450,00
Okres realizacji:  01.01.2018 – 30.09.2018

Cele projektu:
Celem głównym projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii (w formie wyników prac badawczo – rozwojowych) w przedsiębiorstwie MirPak. Cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe: Planowane efekty: Rezultatem projektu będzie wdrożenie w działalności biznesowej przedsiębiorstwa znacząco udoskonalonych produktów w postaci:

Ponadto, zostanie znacząco udoskonalony proces produkcyjny w/w wymienionych produktów.